Autor opisów daty urodzenia (portretu numerologicznego): Małgorzata Brzoza, zwany dalej autor przekazuje opisy numerologii karmicznej do zamówionych dat urodzenia, na wskazany adres email.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podaną datę narodzin.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres email.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za pocztę odbierającego zamówiony opis daty urodzenia, np. pełną pamięć poczty, przekierowanie do folderu spam itp.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podane dane do opisu i za podany adres email.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Małgorzata Brzoza 
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wykonania zlecenia, a podstawą prawną tego przetwarzania będzie:                           

  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.

4. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane.

6. Posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. 

8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.